Teksten

Lietteksten fan ‘e CD “OERAL IS SINNE”.
Voor vertaling in het Nederlands: klik op Nederlandse vlag rechtsonder.

Moarns as ik wekker wurd
dan is myn man al fuort
Hy moat sa no en dan betiid te wurkjen
It bed al kâld, mar op ‘e tafel by in gleske sap
In briefke mei “ik hâld fan dy”

Oeral is sinne
It glimket yn myn hert
De hiele wrâld laket nei my
Oeral is sinne
It dûnset yn myn hert
Hjoed is it in prachtige dei

De trein hat fertraging, frustraasje oeral
Tiid om te harkjen nei ferhalen
Bysûndere minsken dy’t in alle iepenheit
Harren libben fertelle oan my

Oeral is sinne …

Op ’t wurk is it sa drok,
gjin tiid foar inoar
De stress wurdt al heger en heger
Bûten hear ik in bern
dat skatteret fan plesier
Fuortdaliks fiel ik my frij

Oeral is sinne …


Koele kâlde wetterwêzens
skitterje reinbôgeljocht
yn iis, hagel en snie
feroarje yn dizige wite wiven
damp, mist en dauwe
ik hâld fan it wetter
fan it wytljochte en it griisgrauwe


Oh, it is dochs sa goed
Op in dei lyk as hjoed
Moarnsbetiid yn it fjild te forkearen.
Hiel de wrâld leit noch stil
As ik de doarklink optil.
Mannich oar leit noch djip yn ‘e fearen.

Earst de piken wat foer,
Dan de draaibrêge oer
En dêr leit dan it fjild yn in dize.
Oh, dit kostlik gesicht
Makket it rinnen sa licht
En fan binnen út wâllet in wize.

De sinne mei mylde hân
Faait de dauwe fan ’t lân
En jout syn waarmens oan alles wat libbet.
Set de wrâld yn ‘e pronk
Fan blommen oan ’t wylgestronk
En oan alles wat foar syn bistean stribbet.

As oan ûnsichtbere hân
Rinne de kij troch it lân.
Tiid om te melken, dus op nei de finne.
De bisten witte de wei;
Se gean dit paad eltse dei.
De boer kin dalik syn wurk wol begjinne.

De einen yn ’t lizich wiet
Binne ek al by de tiid.
Sjoch se dêr swimmen mei in stikmennich piken.
Oh, dat spul giet sa hurd.
Foar jo it witt’ binn’ se grut
En dan binne ’t har âlden geliken.

Sjoch dy reager dêr gean
Dy hat it net op my stean.
Hy giet de loft yn mei de kop yn ‘e nekke.
In ljipke sjit op him ta,
In fûle skries docht krekt sa.
It hynder wrinzget fan efter in hikke.

Oh, it is dochs sa goed
Op in dei lyk as hjoed
Moarnsbetiid yn it fjild te forkearen.
It is sa ’n noflik gefoel
Sa swalkje sûnder in doel
En der is noch in bult fan te learen


Achter yn myn grutte tún
Ha ik romte by de rûs
En dêr ha ik soms ferlet fan
Ek al ha wy in aardich hûs.
Wy libje dêr dan ek poerbêst;
Kinne hiel goed mei elkoar
Dochs socht ik in plakje foar mysels
Soks komt bytiden foar.

Romte yn myn holle,
Romte yn ‘e hûs,
Romte yn myn holle,
Romte by de rûs.

Lesten ha ik nei in boumerk west
Seach in kreaze blokhut stean.
Wat in romte, myn plan hie ik samar klear,
Om de priis soe it net oer gean.
In pear dagen wrotten doe wie ik ree;
Ha myn spul der hinne brocht,
Gitaren, boeken, skriuwersark
No ha ‘k de romte dy’t ik socht.

Romte yn myn holle . . .

It is sa noflik dêr te wêzen
Meitsje musyk mei ’n fleurich sin.
Myn kreativiteit dy bloeit
Omdat ‘k myn eigen gong gean kin.
Myn frou dy stiet it ek wol oan
Wat in romte jout sa’n idee
Se rint te sjongen troch it hûs,
Mar komt graach ris op ‘e tee.

Romte yn myn holle . . .


Lichtfuottich, sa rint se, ‘t is suver hast sweevjen,
Har fuotten reitsje amper de grûn.
Har lichem, sa sierlik en slank as in hinde
Dûnset sa leaflik yn ’t rûn.
Har goudkleurich hier weaget traach om har holle,
Blier sjocht se nei al wat der is.
De wyn spant har kleid,
toant de foarm fan har boarsten
Har skientme is weelderich en wis.

Soms hâldt se har yn en se bliuwt efkes wachtsjen
Har holle tsjin de bast fan in beam.
Se flústert sêft wurden yn blomrike taal
Lyk as wie it in reinwetterstream.
De beamblêden rûzje en ritselje ’n antwurd
Har earmen omfetsje de stam.
Dan giet se wer fierder, it ljocht fan ‘e sinne
Set de loft yn in poarperen flam.

Wêr komt sy dochs wei, dizze leidige bosknimf
En is sy wol fan dizze wrâld?
Wat wol sy dochs sizze, hat sy soms in boadskip
Dy ‘t sy seit tsjin de beammen yn ’t wâld?


It doarpke leit fredich dêr oan ‘e seedyk,
De wrâld hâldt dêr op, sa te sizzen.
It is net ferneamd troch in skriuwer of sa.
Net folle witte ’t doarp echt te lizzen.
Mar dan op in dei yn ‘e hjerst fan it jier
As in stoarmwyn it seewetter op jeit,
Dan stean der noch hynders op it bûtendykslân
Sûnder foer, sûnder skutting of tekkleid

It seewetter riist, it komt heger as heech
De hynders kinne nearne noch hinne.
It wurdt in grut drama, dêr op ’t Noorderleech
Wat soe men oars no noch dwaan kinne?
Guon hynders fersûpe en spiele dea oan
Hûndertsântich stean noch droech op in dobbe
Mei de honger yn ‘e hals en mei eangst yn it hert,
Hast troch weagen en wetter bedobbe.

Dan ynienen is it nijs; telefyzje en krant
Hiel de media stoart him op Marrum
En elts hat in miening hoe of ’t dit no moat
Want noch altyd waait dêr bûten in stoarm.
Sels it leger wurdt ynset mei grut materieel
As wie ’t in militaire operaasje
Mar de pontons dy stekke fierstente djip.
Wol jout dit spul ferdivedaasje.

Mar sjoch dêr, seis froulju, dy weagje in kâns
Amazones, sa neamt men har letter.
Sy stjoere har hynders de dobbe by lâns.
Troch it iiskâlde, polskjende wetter.
En dan, as wie ’t ôfpraat, komt der skot yn ‘e saak
Hûndertsântich hynders as oan in koarde
De froulju, dy warje harsels dêr omraak;
Bringe de hynders nei feiliger oarde.

De rêding wie wrâldnijs, troch froulju’s ynset
Der kaam in ein oan ‘e mediastoarm.
Mar it byld fan dy hynders, dat ferjitte wy net
It byld fan de hynders fan Marrum.


Ik sjoch har noch as famke fan krekt tolf jier
Earste klas MULO, sy hie donkerblond hier.
Elke dei op ‘e fyts, boeketas achterop
In famke dat wie se, mar dochs al in frou yn ‘e dop.

Sy joech my in gefoel dat ik earst noch net koe
Ik wist neat noch fan leafde, wist net wat ik soe.
Mar wat se stilswijend op har wize my sei
Dêr koe ik fan dreame, swiet dreame, ja, dêr koe ik wat mei.

Oh, as ik noch oan har tink, sjoch ik wer hoe ’t sy seach,
‘k Ha har nea laitsjen sjoen,
Oh, sels gjin inkelde wink, mar as in spin yn syn reach
Hie sy my yn har tsjoen.

Sa’n trije jier lang ha ‘k gjin wurd tsjin har sein
Net iens yn ‘e klasse of op it skoalplein
Mar nei har te sjen joech myn leafde al fjoer
Ik wie sa fereale en foar my gong dy leafde nea oer

Oh, as ik noch oan har tink, sjoch ik wer hoe’t sy seach,
‘k Ha har nea laitsjen sjoen,
Oh, sels gjin inkelde wink, mar as in spin yn syn reach
Hie sy my yn har tsjoen.

Sa’n fjirtich jier letter seach ik har opnij
Wie sy wier dat famke, de leafste foar my?
Ik seach doe nei har as troch in rôze rút
Stille leafde op skoalle, mar ja, de skoalle is út.


Eltsenien wol sinneskyn
Mar ik wurd bliid fan wetter en wyn
Miskien bin ik in seemearmin yn wêzen
Ik seach in film op de TV
Doe tocht ik: hé dat is OK
Dêr moat ik noch in kear wat mear oer lêze

Sa wit ik no wat oft ik bin
It jout my tige folle sin
Ik kin it sa no en dan hast noch net leauwe
Yn dizze tiid fan iepenheit
Bin ik dochs werklik sa benijd
Wat jimme fan myn eigenaardigens brouwe

As freonen freegje giesto mei
nei it bosk, it wurdt in moaie dei
Dan moat ik mei mysels dat earst oerlizze
Ik pak de kaart en sykje om blau
In streamke, sleat of wetterfal
Ik doar it – noch altyd net te sizzen

Dat ik net sûnder wetter kin
In seemearmin yn wêzen bin.
Ik leaver wachtsje oant ‘t begjint te reinen
Dochs ha ik yn gefal fan noed
In I-pod mei wat byld en lûd
Fan in brûsende rivier mei fisk en einen

Fan alles ha ik yn myn hûs
In brûs mei wetterfalgerûs
In grut ferwaarme swimbad ûnder myn keamer
Myn tún is hielendal omheind
Dêr lis ik neaken as it reint
Yn’e hân in gleske wyn, ik bin in dreamer

Myn bernsbern is dochs oh sa wiis
Mei sa’n beppe is ‘t in paradiis
Op bleate fuotten stampe yn’e plassen
As ik syn bliere eagen sjoch
Dan giet it yn myn holle troch
In seemearman? It soe my net ferrasse

De see lûkt my altiten wer
By moanneljocht dan bin ik der
En boartsje ik mei de fisken yn’e weagen
Drip, drip, drippel en drup
dripke, spatsje, fiskje, blub
de minske sjogge asof se neat soks seagen

Ik bin sa bliid mei wa’t ik bin
In fiere frije seemearmin
Dêr doar’k no einliks wol op te fertrouwen
Yn dizze tiid fan iepenheit
Bin ik dochs werklik sa benijd
Wat jimme fan myn eigenaardigens brouwe…


Dyn foto stiet net mear te pronkjen
It die my sear der nei te sjen.
‘k Sjoch no de ûndergeande sinne
Fan ôf de pier dêr ’t ik graach rin.
Dyn bliere eagen, reade mûle,
Dyn hier dêr ’t sêft in glâns oer lei
Dyn lichem njonken my te fielen
Iens sa tichtby, no sa fier wei.

Us freonskip groeide ta in leafde
En groeide fierder eltse dei.
It wie sa goed by dy te wêzen
Sa ’t like lei ús neat yn ‘e wei.
Der wiene stjerren, moanne en sinne
Oeral wie ljocht, nearne in skaad.
Dit wie it lok dat ik my dreamd hie
Mei dy woe ‘k fierder op dit paad.

Do bist in fûgel, do moast fleane.
Ik bin in beam, stean yn ‘e grûn.
Do moast earst alles ûndersykje
En ik, ik ha it eins al fûn.
De leafde, famke, jout dy wjukken
Mar do bleaust wolkom hjir op it nêst
Flean nei de allerheechste hichten
En fyn dan yn myn tûken rêst.


Ik bin net bang foar it spûk fan ‘e Bliken.
Ik bin net bang foar it spûk fan ‘e Bliken.
Ik bin net bang foar it spûk fan ‘e Bliken,
Né, wier, it docht my neat.

Moat ik by jûntiids op in paad
En der is gjin stjer te sjen,
Dan nim ik in groue kneppel mei
En groetsje frou en bern.
As ik dan it spûk temjitte kom
En wol it net om lyk,
Dan jou ‘k it in reis fan ‘e kneppel mei
Want it moat net al te bryk.

As ik mei myn skou te fiskjen bin
En sa smûk yn ‘e reiden lis
En ik hear in frjemd en âljend lûd,
Dan wit ik: der is wat mis.
Mar foar it spûk syn slach kin slaan,
Set ik my krekt te skoar
En kriget it in roeiriem foar de kop;
Sa bin ‘k it ien slach foar.

Bin ik te meanen yn it fjild
En kom deun by de wâl,
Dan bin ik op myn iepenst,
Want dan giet it wolris mâl.
Wol it spûk my faaks te fiter ha
En komt it my te nei,
Ik lis it de seine yn ‘e nekke
No, dan fleant it gûlend wei.


It is al wer twa moannen lyn dat ús leave Beppe stoar
Se wie ek al goed njoggentich jier;
Pake gong har tsien jier foar.
Yn har testamint hie se my betocht;
ik krige har âldfammekast.
Sy skreau, se fûn dat dy by my
as jongfaam it bêste past.

It wie in ding fan wol tachtich jier,
mar it hout noch sa geef as kryt
Har heit hie ’m sels noch foar har makke,
in oerdegelik stikje flyt
Thús ha‘k ‘m ûnder hannen nommen,
mei bjinwaaks wriuwde ik him op;
Sa glom er wer as in ikeltsje,
doe seach ik ynienen dy knop.

Ik liet myn hân oer it houtwurk gean
en draaide it knopke rûn.
Der kaam in laadsje foar it ljocht,
wat hie ik no dochs fûn?
Hie Beppe hjir ek weet fan hân,
wist sy fan dit bestean?
Ik gong der efkes goed foar sitten
en liet it troch myn hannen gean.

Ik fûn in fleske rûkersguod, in bûsdûk mei har namme,
In âlderwetske brûne kaam mei pearelmoeren flammen
Mar ûnderyn, dêr lei in sloef,fersierd mei in roaze lint.
Wat soe dit te betsjutten ha?Ik wachtte gjin momint.

Fersichtich makke ik it pakje iepen,
fûleindich kloppe myn hert
Ik koe it hast net leauwe, wie dat myn leave Beppe net
In âld fergielde foto fan in frou mei swimpak oan itstrân.
doe’t ik wat better seach hie se it swimpak yn ‘e hân!

Noch mear foto’s fûn ik dêr fan Beppe yn har bleate fel
As jongfaam fan tweintich jier draaft sy it dún by del.
It joech my dochs in raar gefoel, want wa hie dit ea tocht
Sels hie ik dit nea achter myn strange Beppe socht.

Mei de Bibel yn ‘e hân wiisde sy my it rjochte paad.
Fertelde my oer de Skepping en “de Boom Goed Kwaad”!
Foto’s toane my Beppe dy ‘t it goed fan it libben naam
Genietsje koe fan har lea /leafde as elke jonge faam.

Beppe, wat spitich no, wat hie ik noch graach mei jo praat
Oer alle dingen dy ’t ik krekt fûn ha hjirsa yn dit laad


Myn tinzen dûnsje
Oer wetterljochte weagen
Lûd fan eb en floed

Seesâlte triennen
Strielje yn sêfte streamen
myn siel’ en gesicht

Myn fjoer lokket mei roppige fingers
koele streamen fan wetter en wyn.
Yn wylde weagen oer it gleone sân
jou ik myn lea oan see, wyn, sinne en lân.


As ik jûns noch in ein de pier op rin
En it lûd fan ‘e weagen hear
Wylst yn ‘e fierte de ljochten fan‘e fjoertoer skine
Dan komme bylden my yn ’t sin
Ik slút myn eagen en sjoch wer
Wat ik tocht dat ferskûle lei yn it ferline.

As út it neat is dêr in jonge faam
Se glimket leaf nei my
En ik wit wer wêr’t ik har tsjinkaam
Hoe fereale wiene wy.

Syl my, roei my, draach my, flean my, driuw my, waai my oer it wetter

Dan ynienen feroaret plak en tiid
Wy stean tegearre op it strân
In eilân alhiel omjûn troch waad en weagen
De loften binne blau en wiid
Der lizze skulpen yn it sân
De see sa rom dêr’t boppe kobben fleagen.

Dit is dyn plak, hjir ha ik dy fûn
Doe ’t ik mei myn skip hjir kaam
Wy ha skoften mei elkoarren rûn
Sûnt dy tiid wiesto myn faam.

Syl my, roei my, draach my . . .

In tiid lang wie it lok by ús
Wy koene hiel goed mei elkoar
Ik joech myn hert oan dy,
it like, it koe net better
Wol wie ik moannen lang net thús
Dêr bin ’k úteinlik seeman foar
De tiid soe it wol leare, dat wie foar letter

Mar úteinliks kaam it dochs ferkeard
Us langstme koe ús net bine
Dochs hat de leafde my hiel wat leard
Ik sil it lok wer fine.

Syl my, roei my, draach my . . .