Repertoire

Wat is ús repertoire?
Trije programma’s:
a. Oeral is Sinne: (Frysk) lietsjes fan eigen hân en hert
b. Volksvermaak: âld-Nederlânske folklietsjes, bekend en ûnbekend, yn in teatraal jaske
c. Overal is Wad: (Nederlânsk) eigen lietsjes oer de Waadsee, waadleafde, waadsilen.
d. In kombi is ek mooglik.
e. Koart oant middeis/jûnfoljend programma.

Humor, ûntroering, nocht en wille, harkje en meisjonge. Wy hâlde derfan tuskentroch ferhalen en anekdoates te fertellen en sa no en dan in gedicht foar te dragen.

Wat wolle wy ?
Sjonge en muzyk meitsje. Ùs publyk in noflike middei/jûn jaan. Neist harksankjes ek nocht en wille hawwe mei it tegearre sjongen fan kearsangen.

Wer trede wy it leafst op?
Oeral der’t wy tegearre mei ús publyk in noflike sfear delsette kinne, sa as yn lytse tsjerken, (teater)sealtsjes en hûskeamers. Hege hoed konserten binne ek mooglik. Sa no en dan spylje wy ek op strjitte festivals.

Miskien ha jim Dets Laif al ris heard of sjoen?
Vrouwen van Nu, Zonnebloem, Vrouwennetwerk
Straattheater Harlingen
Sneinsrêst: Hûs fan de Dichter.
Omrop Fryslân, Noardewyn live
Tsjerke in Jobbegea, Westhim en Terherne.
Anbo, Fryske krite Drachten.
Iepening keunstrûtes û.o. paradepaadje
CD presintaasje yn ‘e Lichtboei in Harlingen
Sikenhûs MCL geriatrie
Tsjoch-festival, Drachten
Tsjong- iepen poadium, Skippersseal Aldegea (Sm)
Muzyk op ‘e Gordyk