Optredens

Miskien ha jim Dets Laif al ris heard of sjoen? û.o.
Tall Ships Harlingen
Vlootdagen, Harlingen
Vrouwen van Nu, Vrouwennetwerk
Henri Dunant skip
Straattheater Harlingen, Wynjewâld (Willedei)
Sneinsrêst: Hûs fan de Dichter.
Omrop Fryslân, Noardewyn live
Tsjerke in Jobbegea, Westhim en Terherne.
Anbo, Fryske krite Drachten.
Iepening keunstrûtes û.o. paradepaadje
CD presintaasje yn ‘e Lichtboei in Harlingen
Sikenhûs MCL geriatrie
Tsjoch-festival, Drachten
Tsjong- iepen poadium, Skippersseal Aldegea (Sm)
Muzyk op ‘e Gordyk

IEPENBIER

5 augustus 2018 – Tall Ships Harlingen, Zuiderhaven
10.00 en 15.00 (mei alle kbernsbern en mei Derk Bolt op ‘e bas)

30 juni 2018 – Giethoorn, Folk & Seasong Festival

7 april 2018 – Vlootdagen, Harlingen

4 februari 2018 – winterfytsdagen Boalserd
11.00-14.00 De Wijnberg, Marktplein

20 januari 2018 – Iepen Podium Tsjong
20.00 Skipperseal Oudegae Sm.

19 septimber 2017 – 15.00-18.00 – Besûnder barren yn de WILLEMSHAVEN, Harlingen. De Halve Maan.

1 juli 2017 – Konsert OVERAL IS WAD
14.30 yn ‘e potvisloads op ‘e Willemshaven yn Harns
tagong: freiwillige beitrage foar it Willem Barentsz Projekt

25 juni 2017 – OERAL IS SINNE – VOLKSVERMAAK – OVERAL IS WAD
Folk Festival yn Giethoorn
Restaurant ’t Achterhuus nr 6
3 blokken 14-14:45/15-15:45/16-16:30

17 juni 2017 – Oer ’t Dok
13.00: lokaasje: Willemshaven Harlingen bij Entrepôt gebau
tagong: frei

8 juni 2017 – Demintens en muzyk
Spiker yn Harns

1 april 2017 -Beetsterzwaag, Buorskip: Tsjochnij mei Willem Barentsz Programma

19 novimber 2016
Iepen Poadium Tsjong – Skipperseal Oudegea
Twa nije hjerstlietsjes (Frysk) en twa nûmers út ús nije noch te meitsjen WaddenCeeDee – Overal is Wad. Plus gedichtsjes.

12 oktober 2016
Ynformaasje merk KEUNSTWURK

25 september 2016
14.00-15.00 uur OVERAL IS WAD
Op de tuinen van Zorg&Vlijt, Harns

18 septImber 2016
15.00 oere OVERAL IS WAD, Nederlânsk.
Harns/Midlum
Op de Tuinen van Zorg&Vlijt
Harlingerstraatweg 88

3 septimber 2016
Willedei, Wynjewâld
17.15 Frysk: OERAL=SINNE, CD plus nije lietsjes
18.35 Nederlânsk: ALTIJD WAD, in nij programma oer waadsilen, waadleafde, waadsee.
http://wijnjewoude.net/wp-content/uploads/2015/07/Willedei-poster-zonder-sponsoren-234×300.jpg

22 maaie 2016, snein
HANTUM (De terpen 27): 13.00-14.45 uur. lunchkonsert – Frysk/Yrsk/
/Nederlânsk.
Fryslân, Nederlân en Ierlân: wat bynt ús?
Folksferhalen, mystiek, poëzij, leafde, de see?
Akke Brouwer
It Hûs fan de Dichter
10 euro: allinnich lunchkonsert
15 euro: inkl. middei mei Ierske en Fryske dichters en Katmarfolk.
Graach reservearre yfm catering
Telefoan: 0519 222851
Mobiel: 06 528 758 65
info@akkebrouwer.nl
It Hûs fan de Dichter

Zondag 22 mei een feestelijke lunch in de tuin van It Hûs fan de DichterVan harte welkom !! Wel even reserveren i.v.m. de catering

Geplaatst door Akke Brouwer op Woensdag 20 april 2016

24 jannewaris 2016
PINGJUM: 15.30-16.45 oere. Seal iepen: 15.00 oere.
Doarpshûs De Nije Bân. Nederlâns-Frysk
sjoch webstee: http://www.dorpshuispingjum.nl/agenda-2-2/

18 oktober 2015
HANTUM: 15.00-17.00 It Hûs fan de Dichter – Sneinsrêst
Akke Brouwer

11 oktober 2015
LJOUWERT: Presintaasje fan ús repertoire yn Stadsschouwburg De Harmonie. Ynfo http://friezenopdeplanken.nl/bedrijven/templates/friezenopdeplanken.php?taal=nederlands&klant=friezenopdeplanken&pagina=artiestenbeurs

30 augustus
WIUWERT: Paradepaadje.nl yn’e tsjerk fan Wiuwert. 13.00-17.00 uur.
http://www.britswert.nl/index.php/wiuwert/mummies

20 juni 2015
HARNS: Straatfestival Harns. 13.30-17.00 Plak: Blokker. Bar om bar mei Gerard Rinsma http://gerardrinsma.nl/straatmuzikant/

6 juni 2015
GROU: Ôfhinklik fan it war: yn of foar hetpandgrou.nl. Hoofdstraat 25. Wy hawwe der ea in prachtich keunstwurk kocht. Wolkom.

15 maaie 2015
WINSUM: 20.00-22.00 Besletten optreden iepening keunstrûte littenseradiel, Winsum (fr).
www.friesekunstroute.nl.

19 april 2015
MILDAEM: 15.00-17.00 oere: Schoterlandseweg 56.
Dûbbelkonsert mei Adri de Boer

Home

22 maart 2015
FERTWERT: 16.00-19.00 oere: Boumaloane 2
Iepen Poadium Teater It@Heech

25 jannewaris 2015 (feroare datum, wie 11 jannewaris.
11.00 oere: yn ‘e Iterij, Âldwâld. Foarwei 23
Iepening tentoanstelling fan Anne Droogsma en Yvonne Mizelmoe

4 jannewaris 2015
13.00-17.00: Harns, willemskade
Trijekeningenfeest Willem Barentsz Werf

18 desember 2014
Radio TV 14.00-16.00 optreden Omrop Fryslân Noardewyn

14 novimber 2014
TV-radio-ynternet: 15.00-16.00 optreden Omrop Fryslân Noardewyn.

29 augustus 2014
Paradepaadje (keunstroute): yn ‘e prachtige tsjerke fan Lytsewierrum sille wy tusken 11.00 en 15.00 oere elts heal oere in kertier muzyk meitsje. Nederlânsk en Frysk. Frysk om 11.30-12.30-13.30-14.30.

31 juli 2014
Optreden Camping Ykema yn Sandfirden
website:http://www.campingykema.nl/
Tsjoch-simmertoer
Details folgje noch.

30 maaie 2014
Zorghotel Hofwijck
Dirk Zeperweg 2, Ljouwert
14.30-16.00 oere
Frysk/Nederlânsk

14 maaie 2014
Optreden MCL – Geriatrie
19.45-20.45 oere.
Frysk/Nederlânsk

9 maaie 2014
Optreden Cosbo – Anbo
Tiid : 16.15-17.15 oere
Plak : De Koningshof, Prinsenweg 1, Heerenveen
Frysk/Nederlânsk
http://anbo-web20.prolocation.net/afdelingen/heerenveen/agenda/seniorenmiddag-hoe-willen-senioren-wonen-in-de-toekomst

30 maart 2014
Gerdyk, De Skâns, Tsjochkonsert
15.00=17.00 oere
tegearre mei Noaten op ‘e Sang
Frysk

17 desimber 2013
SERIOUS REQUEST
Ja, ek wy dogge mei. Tiisdei 17 desimber 18.00-21.00 oere yn Frentsjer yn in blommenkas (Glêzen Hûs!!!) op it terrein fan Groot Lankum. Wy spylje om en om mei Gerard Rinsma. Frysk, Nederlânsk, Ingelsk. Eigen wurk en songs út ‘e 60-ties. Wy hawwe der nocht oan.

20 oktober 2013
www.liereliet.nl yn Warkum “klanken uit het gangboord”

14 septimber 2013
Folkfestival Folk in de Wâlden yn Stania State, Oentsjerk. Optreden Dets Laif om 14.00 oere yn ‘e “kleine zaal” en om 17.00 oere bûten yn ‘e tinte. Sjoch www.folkindewalden.nl.

8 februwaris 2013
De Rank, Bergweg 10, Drachten om 20.00 oere. Gedichten en muzyk mei it dichterskollektief De Ferswevers, útnoege troch de Fryske krite.

12 desimber 2012
Hotel De Posthoorn yn Dokkum. Ynrin mei kofje/tee 11.30 oere. Wy trede op tusken 12.00-13.00 oere mei in frysktalich selsskreaun programma. Dernei is der in lunch.
Alles tegearre kostet € 11,00 p.p.

Home

9 desimber 2012
Krystmerk yn Frentsjer. Fan 14.00-16.30 oere by de winkel fan Mollema’s Music World.

16 septimber 2012
Yn it “Houten Himeltsje” yn ’t Damshûs fan Nij Beets in spesjaal programma “Alles is ynspiraasje”. http://www.damshus.nl/body.php?page=113. Sjoch foar eftergrûnynformaasje op blog.

17 juny 2012
Meniste Tsjerke yn Terherne (Buorren 35). Begjin 15.00 oere. Tagong 5 euro.
45 minuten selsskreaune Fryske lietsjes – pauze – 30 minuten Nederlânske lietsjes.

18 maart 2012
Tsjoch konsert yn it tsjerkje Jobbegea-Skuorregea, tegearre mei Frjemd Folk.

15 augustus 2011
Tusken 20.00-22.00 Radio Accent FM: û.o. fraachpetear

28 maaie 2011
Radio Stad Harlingen, fraachpetear mei Ubbo Posthuma

22 maaie 2011
CD-presentatie Oeral is Sinne. Sjoch blog en foto’s.

18 maaie 2011
Petear mei Gurbe Douwstra by Radio Froskepôle en Moansbetiid/Oeral is Sinne live.

24 maart 2011
Dets Laif sjongt en draagt gedichten foar út de bundel “Oer it Wetter” as bydrage ta de Ljouwert Poëzy Jûn. Sjoch “gedichten”.

23 jannewaris 2011
In tsjochkonsert mei The Reel World yn it tsjerkje fan Westhim.
Oanfang: 15.00 oere. Tagong: 7,50 euro