Foto / Film

Het wordt tijd recentere foto’s en filmpjes te plaatsen. Zodra de tijd er weer is, gaan we dat zeker doen.

Foar it filmke fan optreden Omrop Fryslân TV Noardewyn 2014: skroll hielendal del.
Fryske ûnderteksten binne ûnderweis. En… op de foto klikken voor vergroting!
Mediareacties op CD

2011-05 CD presentatie

2011-03 CD opnemen op Vlieland

2011-01 Optreden Kerkje Westhem

2010-11 Tsjong Open Podium

2010-10 Bijdrage Dets Laif aan project "Oer it wetter"

2007-08 Muzyk op 'e Gerdyk (Gorredijk)


15 novimber 2014 – Dets Laif yn Noardewyn Live Omrop Fryslân