Foto / Film

Het wordt tijd recentere foto’s en filmpjes te plaatsen. Zodra de tijd er weer is, gaan we dat zeker doen.

Foar it filmke fan optreden Omrop Fryslân TV Noardewyn 2014: skroll hielendal del.
Fryske ûnderteksten binne ûnderweis. En… op de foto klikken voor vergroting!
2011-01 Optreden Kerkje Westhem
Met dank aan Jac Kardolus voor alle foto's.

Met dank aan Jac Kardolus voor alle foto's.
Zomaar een kerkje in the middle of somewhere.

Zomaar een kerkje in the middle of somewhere.
Leafdesdream. Nee, ik ha net nei dy socht, do kaamst sa op myn wei.

Leafdesdream. Nee, ik ha net nei dy socht, do kaamst sa op myn wei.
melodica-intermezzo

melodica-intermezzo
Moarnsbetiid. De sinne mei mylde hân, faait de dauwe fan 't lân.

Moarnsbetiid. De sinne mei mylde hân, faait de dauwe fan 't lân.
Bosknymf.  Wêr komt sy dochs wei, dizze leidige bosknimf.

Bosknymf. Wêr komt sy dochs wei, dizze leidige bosknimf.
En is sy wol fan dizze wrâld? Wat wol sy dochs sizze tsjin de beammen yn ’t wâld?

En is sy wol fan dizze wrâld? Wat wol sy dochs sizze tsjin de beammen yn ’t wâld?
Ik bin net bang foar it spûk fan 'e Bliken.

Ik bin net bang foar it spûk fan 'e Bliken.
Dan jou 'k it in reis fan 'e kneppel mei, want it moat net al to bryk.

Dan jou 'k it in reis fan 'e kneppel mei, want it moat net al to bryk.
Nee, wier it docht my neat.

Nee, wier it docht my neat.
Pauze - skoft.

Pauze – skoft.
Wat in romte.

Wat in romte.
Romte yn myn holle, romte yn 'e hûs, romte yn myn holle, romte by de rûs.

Romte yn myn holle, romte yn 'e hûs, romte yn myn holle, romte by de rûs.
Solo accordeon.

Solo accordeon.
Syl my, roei my, draach my, flean my, driuw my, waai my oer it wetter.

Syl my, roei my, draach my, flean my, driuw my, waai my oer it wetter.
roei my.

roei my.
As it reint drippe de oezen (gedicht).

As it reint drippe de oezen (gedicht).
It reint en it reint - it hâld net mear op jonge katten, pjukstokken, in skieppekop.

It reint en it reint – it hâld net mear op jonge katten, pjukstokken, in skieppekop.
Seemearmin: Eltsenien wol sinneskyn, mar ik wurd bliid fan wetter en wyn.

Seemearmin: Eltsenien wol sinneskyn, mar ik wurd bliid fan wetter en wyn.
Oeral is Sinne. It glimket yn myn hert. De hiele wrâld laket nei my.

Oeral is Sinne. It glimket yn myn hert. De hiele wrâld laket nei my.
Bloemen van mijn geweldige dochter Mieke.

Bloemen van mijn geweldige dochter Mieke.
Een middag om nooit te vergeten!

Een middag om nooit te vergeten!
 


15 novimber 2014 – Dets Laif yn Noardewyn Live Omrop Fryslân