Foto / Film

Het wordt tijd recentere foto’s en filmpjes te plaatsen. Zodra de tijd er weer is, gaan we dat zeker doen.

Foar it filmke fan optreden Omrop Fryslân TV Noardewyn 2014: skroll hielendal del.
Fryske ûnderteksten binne ûnderweis. En… op de foto klikken voor vergroting!
2010-11 Tsjong Open Podium
Syl my, roei my, draach my, flean my, driuw my, waai my oer it wetter. - Try-out

Syl my, roei my, draach my, flean my, driuw my, waai my oer it wetter. – Try-out
Voelen wat je zingt en dat delen met mensen. Super!

Voelen wat je zingt en dat delen met mensen. Super!
Altijd fijn om contact met de zaal te hebben.

Altijd fijn om contact met de zaal te hebben.
Moansbetiid uit 1977 in nieuw jasje.

Moansbetiid uit 1977 in nieuw jasje.
Try-out van nieuw lied "Oer it Wetter". Iedereen zong mee.

Try-out van nieuw lied "Oer it Wetter". Iedereen zong mee.
Try-Out van nieuw lied "Oeral is Sinne". Echt genieten!

Try-Out van nieuw lied "Oeral is Sinne". Echt genieten!
 


15 novimber 2014 – Dets Laif yn Noardewyn Live Omrop Fryslân