Foto / Film

Het wordt tijd recentere foto’s en filmpjes te plaatsen. Zodra de tijd er weer is, gaan we dat zeker doen.

Foar it filmke fan optreden Omrop Fryslân TV Noardewyn 2014: skroll hielendal del.
Fryske ûnderteksten binne ûnderweis. En… op de foto klikken voor vergroting!
2007-08 Muzyk op 'e Gerdyk (Gorredijk)
Mannen fan Sleat, stean op it is dei, de hoarn is fol skyt en de rattel is wei.

Mannen fan Sleat, stean op it is dei, de hoarn is fol skyt en de rattel is wei.
Oanspield. Dat sy elkoaren fûnen wie in wûnder.

Oanspield. Dat sy elkoaren fûnen wie in wûnder.
Oanspield op iensum strân by hege see.

Oanspield op iensum strân by hege see.
It spûk fan 'e bliken.

It spûk fan 'e bliken.
Totaal in de muziek.

Totaal in de muziek.
We doen dit echt ook voor ONS plezier!

We doen dit echt ook voor ONS plezier!
Contact met het publiek na afloop: de kers op de taart.

Contact met het publiek na afloop: de kers op de taart.


15 novimber 2014 – Dets Laif yn Noardewyn Live Omrop Fryslân